Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK
for GERNOK Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur, Cvr.nr. 43 61 75 59 

December 2022 

Foreningens dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Foreningen er dataansvarlig. 

Kontaktpersoner: Kasserer Jens Peter Toft 

Mail: foreningengernok@gmail.com 

Website: gernok.dk 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende oplysninger: 

 Medlemsnummer 

 Navn 

 Adresse 

 E-mail adresse 

 Telefonnummer 

 Modtager/ikke modtager af nyhedsbrev 

 Sommerhusadresse 

 Indmeldelsesdato 

 Modtagne opkrævninger og betaling heraf 


Her indsamler vi oplysninger fra 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. Vi kontrollere og opdaterer ikke dine personoplysninger. Da foreningen er afhængig af at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan maile ændringer til foreningen på ovennævnte e-mail adresse. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 At det er nødvendigt for at administrere dit medlemskab 

 Behandling efter lovkrav 

 Behandling med samtykke 


Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 

 Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 

 Opfyldelse af lovkrav 

 Administration af din relation til os 


Hvem har adgang til oplysningerne 

Kun betroede personer med saglige formål kan have adgang til alle eller dele af de lagrede persondata. Disse er: 

 Foreningens bestyrelse 


Opbevaring af data 

Medlemsdata lagres jævnfør Databehandleraftale hos ForeningLet Aps. ForeningLet ApS har etableret rutiner, der gør, at data om medlemmer, der udmeldes af foreningen, automatisk bliver slettet. ForeningLet ApS gemmer alle data i to fysisk adskilte datacentre, således at data er replikeret. Udover replikeringen af data, bliver der taget backup af alle data hver nat, og denne backup bliver gemt på en tredje lokation. Datacentrene styres af Amazon.com. Amazon.com har en ISO 27001 certificering, som er en international standard for styring af sikkerhed. Kun de personer fra foreningen, der er berettiget hertil, har adgang til systemet via et personligt login. ForeningLet ApS deler ikke foreningens data med tredjepart. Når foreningen beder om support fra ForeningLet ApS via mail eller telefon, så vil en medarbejder fra ForeningLet ApS tilgå foreningens data for at hjælpe med at svare på stillede spørgsmål. Udover dette vil ForeningLet ApS ikke tilgå foreningens data. Al kommunikation med ForeningLet ApS serverne er krypteret via HTTPS. Foreningens hjemmeside hostes af ForeningLet. 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis det måtte være nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver alene personoplysninger i den udstrækning det er nødvendigt for at kunne administrere dit medlemskab eller for at opfylde lovgivningskrav. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du er medlem. Herefter slettes oplysningerne. 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

 Retten til indsigt i egne personoplysninger 

 Retten til berigtigelse 

 Retten til sletning 

 Retten til begrænsning af behandling 

 Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

 Retten til indsigelse 


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Anvendelse af cookies 

På foreningens hjemmeside anvendes der cookies, som sikrer, at der kan ske korrekt log-in. 

Ændring af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.