GERNOK Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur

Velkommen til GERNOK - Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur

Foreningens formål er

  • At bidrage til bevarelse af det meget unikke naturområde, der strækker sig fra Hirtshals inord til Lønstrup i syd – et område med stor værdi for de mennesker, der lever der og forde mange turister, der hvert år besøger området.
  • At friholde det anførte naturområde for kystnære havmøller, og i stedet placerehavvindmøller i det i Havplanen udlagte område.
  • At friholde fiskepladserne på stenrevene mellem Hirtshals og Lønstrup for vindmøller afhensyn til det kystnære fiskeri, ynglepladser for fisk og skaldyr samt det rige fugleliv.
  • At varetage medlemmernes interesser i naturbeskyttelse og bevarelse af landskabeligeforhold samt agere som klageberettiget og partsrepræsentant i klager og søgsmåloverfor offentlige myndigheder, råd, nævn og domstole.
  • At samarbejde med grupper og foreninger andre steder i landet med henblik på at sikre
    – at især mange kystnære arealer friholdes fra arealudlæg til nye, større anlæg, så naturen fortsat kan nydes af mange mennesker – som det står anført i Havplanen.
    – at de fysiske anlæg til grøn energi anbringes ud fra en overordnet planlægning med respekt for vores natur- og kulturværdier, samtidig med at den grønneomstilling fremmes. 

Foreningens mål søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder, informationsvirksomhed og nedsættelse af arbejdsgrupper samt ved inddragelse af juridisk, miljømæssig og anden ekspertbistand.

Hvis du vil være med til at støtte foreningen GERNOK, så meld dig ind her.