Støjberegninger

Støjberegninger for havvindmølleprojektet mellem Hirtshals og Lønstrup

GERNOK har fået udarbejdet en række støjberegninger i relation til en vindmøllepark, som den European Energy søger om at opføre langs kysten mellem Hirtshals og Lønstrup. 

Beregningerne af støjbelastningen er foretaget på baggrund af oplysninger fra 15 - 20 MW referencemøller suppleret med oplysninger fra støjberegninger fra andre havvindmølleprojekter, typisk indeholdende mindre mølletyper. Beregningerne er foretaget af en uvildig ekspert med indgående viden om og kendskab til bl.a. støjanalyser af vindmøller. 

På GERNOK informationsmødet den 5. april 2023 anførte Andreas Karhula Lauridsen, Vice President fra European Energy, at støjberegninger først kan udføres, når man har fastlagt møllernes endelige placering – underforstået efter gennemførelse af forundersøgelsen. Det er GERNOK ikke enige i. 

Støjgrænserne er fastsat i miljøloven. Ved luftbåren bredspektret støj er grænsen 37 dB(A) (decibel) ved vind på 6 m/sek., og 39 dB(A) ved vind på 8 m/sek. For lavfrekvent støj er grænsen 20 dB indvendig i boliger og sommerhuse. Støjberegninger for sommerhuse skal udføres med tillæg for let byggeri, som støjen let trænger igennem. 

En havvindmøllepark, som den European Energy ansøger om, vil i henhold til beregningerne ikke kunne leve op til de i miljøloven fastsatte krav, og GERNOK har fået udarbejdet kort ved en landinspektør, som viser støjens udbredelse. 

Billede 1. Støjudbredelse fra havvindmølleprojekt i Hirtshals Syd område 1b og område 2. Gul farve viser luftbåren bredspektret støj ved en vindhastighed på 8 m/sek. - 39 dB(A). Grøn farve angiver luftbåren lavfrekvent støj ved en vindhastighed på 8 m/sek. - 20 dB. 

Billede 2 viser de områder, hvor luftbåren lavfrekvent støj og luftbåren samlet støj ikke opfylder miljøkravene. Den sorte linje i billede 2 viser hvor den lavfrekvente støj ved en vindhastighed på 8 m/sek. vil overstige den tilladte grænse på 20 dB i et bælte på 5,5–8 km fra Hirtshals til Lønstrup målt fra kysten og ind i landet. Den røde linje viser, hvor den luftbårne samlede støj ved en vind-hastighed på 8 m/sek. overstiger den tilladte grænsen på 39 dB i et bælte fra Hirtshals til Lønstrup 2-3 km målt fra kysten og ind i landet. 


GERNOK har flere gange anbefalet, at det omtalte vindmølleprojekt flyttes ud i det område sydvest for Lønstrup, der allerede er udlagt til vedvarende energi i havplanen. GERNOK har derfor også bedt den uvildige ekspert om at foretage tilsvarende støjberegninger for en havvindmøllepark placeret i det anførte EV-område. Resultatet heraf kan ses i billede 3, og det fremgår, at der ikke vil være tale om støjgener nogen steder på land, da EV-området ligger i tilpas afstand fra kysten. 


Billede 3. Støjudbredelse for havvindmøller placeret i det i havplanen anførte EV område.