Vedtægter

Vedtægter GERNOK - Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur

§1. Foreningen navn og adresse

Foreningens navn er GERNOK Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur.

Adressen er hos formanden.


§2. Foreningens formål

Foreningens formål er

 • At bidrage til bevarelse af det meget unikke naturområde, der strækker sig fra Hirtshals i nord til Lønstrup i syd – et område med stor værdi for de mennesker, der lever der og for de mange turister, der hvert år besøger området.
 • At friholde det anførte naturområde for kystnære havmøller, og i stedet placere havvindmøller i det i Havplanen udlagte område.
 • At friholde fiskepladserne på stenrevene mellem Hirtshals og Lønstrup for vindmøller af hensyn til det kystnære fiskeri, ynglepladser for fisk og skaldyr samt det rige fugleliv.
 • At varetage medlemmernes interesser i naturbeskyttelse og bevarelse af landskabeligeforhold samt agere som klageberettiget og partsrepræsentant i klager og søgsmåloverfor offentlige myndigheder, råd, nævn og domstole.
 • At samarbejde med grupper og foreninger andre steder i landet med henblik på at sikre;
  • at især mange kystnære arealer friholdes fra arealudlæg til nye, større anlæg, så naturen fortsat kan nydes af mange mennesker – som det står anført i Havplanen, 
  • at de fysiske anlæg til grøn energi anbringes ud fra en overordnet planlægning med respekt for vores natur- og kulturværdier, samtidig med at den grønne omstilling fremmes.

 

Foreningens mål søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder, informationsvirksomhed og nedsættelse af arbejdsgrupper samt ved inddragelse af juridisk, miljømæssig og anden ekspertbistand.

Foreningen er partipolitisk neutral.


§3. Medlemskab

Enhver person, virksomhed, forening eller organisation, der kan gå ind for formålet under §2, vil kunne optages som medlem under forudsætning af, at medlemskabet kan godkendes af bestyrelsen.


§4. Kontingent 

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform. 

Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.


§5. Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en for et år ad gangen på generalforsamlingen valgt bestyrelse på op til 7 medlemmer ligesom der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter i øvrigt selv sin Forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal angives sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Et bestyrelsesmedlem fører protokollen over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af bestyrelsen.


§6. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31.12.2023.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§7. Afholdelse af generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned – første gang i marts måned 2024. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes digitalt, hvis det skønnes nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller det skriftligt kræves af mindst 10 % af medlemmerne.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages forudgående varsel via e-mail til hvert enkelt medlem. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Eventuelt.

Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. 

Alle forslag til behandling på en generalforsamling skal vedhæftes eller beskrives i indkaldelsen. Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt flertal – undtaget er dog ændringer af vedtægten eller opløsning af foreningen. 

Der tilkommer hvert medlem én stemme uanset om medlemmet er en privatperson, forening, organisation eller en virksomhed. Hvert medlem kan derudover stemme med en fuldmagt fra ét andet medlem. Fuldmagten skal være skriftlig.

 

§8. Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer

 

§9. Opløsning af foreningen:

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning tilfalde velgørende formål i området omkring Hirtshals – efter generalforsamlingens beslutning.

 

§10.Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtiges ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. november 2022

 

Jens Peter Toft

Dirigent


Det underskrevne referat forefindes hos bestyrelsen.