Referat af stiftende generalforsamling 2. november 2022

Referat af Stiftende generalforsamling i GERNOK - Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur

2. november 2022

Dagsorden

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Redegørelse for stiftelse af foreningen
 4. Vedtægter
 5. Fremtidige aktiviteter
 6. Økonomi
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor 

Ad.1 

Jens Peter Toft blev valgt som dirigent.

 

Ad.2

Jørgen Norup blev valgt som referent.

 

Ad.3

Susanne Fibiger redegjorde for, at en række borgere, på baggrund af en konkret sag om en mulig kystnær havvindmøllepark ved Hirtshals, som ønskes anlagt meget tæt på kysten (4-9 km), og med møller på op til 300 meter høje, har fundet det nødvendigt at tage initiativ til bevarelse af det meget smukke naturområde, der strækker sig fra Hirtshals i nord til Lønstrup i syd og søge at friholde området for kystnære havmøller, og i stedet få havmøller placeret i det i Havplanen udlagte område. Det var derfor blevet besluttet af stifte en forening, som har til formål:

 • At bidrage til bevarelse af det meget unikke naturområde, der strækker sig fra Hirtshals i nord til Lønstrup i syd – et område med stor værdi for de mennesker, der lever der og for de mange turister, der hvert år besøger området.
 • At friholde det anførte naturområde for kystnære havmøller, og i stedet placere havvindmøller i det i Havplanen udlagte område.
 • At friholde fiskepladserne på stenrevene mellem Hirtshals og Lønstrup for vindmøller af hensyn til det kystnære fiskeri, ynglepladser for fisk og skaldyr samt det rige fugleliv.
 • At samarbejde med grupper og foreninger andre steder i landet med henblik på at sikre;
  • at især mange kystnære arealer friholdes fra arealudlæg til nye, større anlæg, så naturen fortsat kan nydes af mange mennesker – som det står anført i Havplanen, 
  • at de fysiske anlæg til grøn energi anbringes ud fra en overordnet planlægning med respekt for vores natur- og kulturværdier, samtidig med at den grønne omstilling fremmes.

 

Ad.4

Vedtægterne for den nye forening blev gennemgået og vedtaget.

 

Ad.5

De fremtidige aktiviteter vil fremadrettet bidrage til foreningens formål ved bl.a. afholdelse af møder, informationsvirksomhed, nedsættelse af arbejdsgrupper kontakt til og dialog med offentlige myndigheder, idet der, i den udstrækning bestyrelsen skønner det nødvendigt, vil blive inddraget juridisk, miljømæssig og anden kompetent assistance.

Ad.6

Foreningens økonomi afhænger af bidrag fra medlemmerne. Det blev besluttet at medlemskontingentet skal udgøre DKK 200,- for det første regnskabsår.


Ad.7 

Følgende blev valgt til bestyrelsen

 • Susanne Fibiger
 • Jørgen Norup
 • Helene Ingerslev
 • Ole Møgelmose
 • Per L. Pedersen
 • Jens Schlie
 • Jens Peter Toft

Følgende blev valgt som suppleanter

 • Christine Strandmose Toft
 • Stig Ingerslev


Ad.8

Martin Svejgaard

MCS

CVR-nr. 33 97 63 99

blev valgt som revisor 

 

 

Således passeret.

2. november 2022

 

 

Jens Peter Toft

Dirigent